اطلاعات هویتی شما می خواهیم با شما بیشتر آشنا شویم
جنسیت
انتخاب تاریخ تولد
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت وظیفه
اطلاعات کاری شما
شغل
سابقه کار
تمایل به شرکت در برنامه کارآموزی
تحصیلات شما
آخرین مقطع تحصیلی
برنامه زمانی شما جلسات همفکریمون رو چه زمانی برگزار کنیم
روزهای آزاد برای جلسه هفتگی
ساعت های آزاد
رفـــتن بـــه مـــرحله بعـــد